Master Pop ศิวาภัทร์ สิริพิพัฒน์

Pop Siwapat, หรือ DR.POP เดิม, เป็นนักเขียนและผู้ก่อตั้ง Zmotive, ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานในด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้. เขามีประสบการณ์หลากหลายจากการทำงานในหลายบริษัทชั้นนำของโลกและใช้ประสบการณ์นั้นในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้คนอื่นๆ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

©2017-2021 klao365.org All Rights Reserved.

ติดต่องานโฆษณาหรือสปอนเซอร์เกลา

084-645-9656
sales@klao365.org